12.12.07

வளமுடன் நலம் வாழ...!


வாழ்க்கையில் நேர்மையுடன்;

போகும் பாதையில் தைரியமுடன்;

செய்யும் செயலில் தூய்மையுடன்;

நட்பில் அன்புடனும்;

குடும்பத்தில் பாசத்துடனும்;

சமூகத்தில் நல் சிந்தனையுடனும்;

மனதால் மகிழ்ச்சியுடனும்;

நீ இருக்கிறாய்.!

எங்களையும் இருக்க செய்திருக்கிறாய்.!

உன் புன்சிரிப்பில் எம் மகிழ்ச்சியை கண்டோம்

வாழ்த்துக்கிறோம் வளமுடன் நலம் வாழ...!

No comments: