11.12.07

கலக்கப்போகும் மன்றத்து ராஜாக்கள்..!


கதிரவன் எழும்பும் நேரம் தொடங்கி ;

கதிரவன் இறங்கும் நேரம் முடிய;

நடக்கப்போகும்,

நற்பணி மன்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கும்;

நற்பணிகளுக்கும்,

அதில் கலக்கப்போகும் மன்றத்து ராஜாக்களுக்கும்

வாழ்த்துக்களை சொல்லி ஆரம்பிக்கின்றோம்....!

No comments: