24.3.06

எப்பவும் நீ ராஜா!காத்து இருப்பது எத்தனை பேரோ...

உன்னிடம் தோற்பதற்கு...

1 comment:

வெளிகண்ட நாதர் said...

அந்த பழைய லுக்கு, ஸ்டைல் எப்பவும் மாறாதுல்ல!