16.3.06

இறுதி வரை...
என் இருதயத்தில் துடிதுடிப்பாய் இருப்பவனும் நீதான்
என்ணம் போல் வெற்றி பெற உழைப்பவனும் நீதான்

என் இறுதி வரை...
கூட வரும்...
கூட்டணியும் நீதான்!

வாழ வைத்த தெய்வங்களான ரசிகர்களுக்கு நன்றி!

No comments: