14.3.06

சந்திரமுகி - 340

ஆண்டவா...

அடுத்தவரை வாழ வைக்கும்
எனது முயற்சிகள்
வெற்றி பெறட்டும்!

அடுத்தவரை வீழ வைக்கும்
எனது முயற்சிகள்
தோல்வியுறட்டும்!

No comments: