29.12.04

ஜப்பானிலிருந்து கைகொடுக்கும் கை!

தமிழர்களின் துக்கத்தில் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் ஜப்பானிய நண்பர்களுக்கு www.rajinifans.com தனது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது.

********************************************************************************************

VANAKKAM!

sorry,I can't write English well.

All RAJINI FANCLUB JAPAN Members feel sad when we heard TSUNAMI went to
TamilNadu. We always get power from Rajini's movie and TamilNadu people kindness.
Because we want to repay the kindness.Today We sent contributions money (US$436.50 / about Rs.20000) to
Rajinikanth E-Fans Association's Bank account.

A/C Name : Rajinikanth E-Fans Association
A/C Number : 226 (Current Account)
Bank : Indian Overseas Bank
Branch St. Thomas Mount Branch, Chennai, India

About 1 or 2 weeks after,this contributions money will reach to
Rajinikanth E-Fans Association's Bank account.

We want to heartening for TamilNadu.
My best regards.

from
All RAJINI FANCLUB JAPAN Members
http://www.osaka-rajni.net

anbudan, TETSUNOSUKE

*********************************************************************************************

2 comments:

s.kishore said...

it is a well perfomance of rajini- kanth i am waiting for his next film

mortgage broker said...

thought-provoking, mootable pv. just my thoughts, well anyways gl & be chipper is what i say