29.4.07

இன்னுமொரு முறை...ரிப்பீட்டே...


என்றும் "சிங்கம்" நீ ஒருவன் தான்...
உன்னிடத்தை நிரப்ப இன்னும் ஒருவன்
பிறக்கவில்லை, இவ்வுலகத்தில்...

1 comment:

rajesh said...

Correct ... He is one and only thalivar... no one can touch him at this generation also over 7 generation..