17.4.07

நன்றி! நன்றி!!

3 comments:

palaneandavar said...

send me the rajini fanclubs in tamil nadu

இம்சை said...

சிவாஜி மொட்டை பாஸ் ரஜினி சூப்பர்!
நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி! நன்றி!

இம்சை said...

சந்திரமுகியின் சாதனையை முறியடிக்க சிவாஜி கிளம்பிவிட்டார்.....

"என்ன? அதிருதில்ல"!

தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள் தூள்