21.2.06

சந்திரமுகி - 315
வெட்டுக்கிளி அல்ல நீ ஒரு

வெட்டும் புலி என்று

பகைவரை வெட்டி தலைக்கொண்டு

தலையெடு படையப்பா!


மிக்க துணிவுண்டு

இளைஞர்கள் பக்க துணையுண்டு

உடன் வர மக்கள் படை உண்டு

முடிவெடு படையப்பா!

No comments: