12.7.07

மறுபடியும்...!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

படம் வெளியாகும் முன்பே பலரின் விமர்சன பார்வையில் காண(கண்)பட்ட உங்களின் முதல் படம்!

அமைதி வழி என்றுமே அன்பின் வழி என்பதை ரசிகர்களுக்கு சொல்லிக்கொடுத்த உங்களின் படத்திற்கோ எவ்வளவோ கடுமையான விமர்சனங்கள் -அமைதியாக நீங்கள் - அது போலவே உங்களின் ரசிகர்கள்!

விமரிசித்து விமரிசித்து போராடி தோற்றார்கள் எதிராளிகள் - ரசிகர்கள் காத்த அமைதியால்..!

நீங்கள் சொன்னபின்னர்தான் தமிழ் வார்த்தைக்கே வலிமை கூடியது, அனைவரும் "அதிர"செய்தார்கள் - சொன்னார்கள்.

வெவ்வேறு இடங்களுக்கு பிரிந்தவர்கள் ஒன்று கூடினார்கள் - ஐரோப்பிய நாடுகளில்..

வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் ஒன்று கூடினார்கள் - வளைகுடா நாடுகளில்..

வெவ்வேறு தலைமுறைகள் மகிழ்ச்சி பரிமாறின,அனைத்து இடங்களிலும்..!

உள்ளங்களை பிணைத்த,

உலக தமிழர்களை இணைத்து,

தமிழ் உள்ளங்களை இணைக்கும் சக்தி கொண்டவன் நீ என்பதை உணர்த்தினாய், உலகுக்கு மறுபடியும்...!
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

No comments: